നിങ്ങളെ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ സ്വാഗതം.

Q345B സ്കൌര്‍ ടൂബ്

ഉൽപ്പന്ന വിവരണം മറ്റ് ശുപാർശകൾ
ക്യു235B സ്ക്വാര്‍ട്ട് ടൂബ് ഒരു സ്ക്വയര്‍ ടൂബാണ്. ക്യൂ235B ചൂട്ട് റോള്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കില്‍ തണുത്ത പ്രക്യൂ235ബി സ്ക്വാര്‍ട്ട് ടൂബ് ഉപയോഗിക്കുന്നു: മെക്കനിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഗ്ലാസ് മൂടുതല്‍ മതില്‍, മാര്‍ബിള്‍ മൂടുതല്‍ മതില്‍ ഉണങ്ങുന്ന, കപ്പല്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്, കാര്‍