നിങ്ങളെ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ സ്വാഗതം.

സ്ക്വയര്‍ ടൂബ്

ഉൽപ്പന്ന വിവരണം മറ്റ് ശുപാർശകൾ
സ്ക്വാര്‍ക്ക് പൈപ്പുകള്‍ക്കും സെക്രഞ്ചോണല്‍ പൈപ്പുകള്‍ക്കും വേണ്ടി ഒരു വാക്കാണിത്, അതാണ് സ്റ്റീല്‍ കൊപ്പുകള്‍ക്ക്, സമപ്രക്രിയ ചികിത്രത്തിനു ശേഷം അത് സ്ട്രിപ്റ്റ് സ്റ്റീലിലേക്ക് മാറ്റുന്നു.സാധാരണ, സ്ട്രിപ്റ്റ് സ്റ്റീല്‍ തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഫ്ലാറ്റ് പൊട്ടിയിരിക്കുന്നു, കുത്തിയിരിക്കുന്നു, ഒരു റൌണ്ട് ടൂബ് ഉണ്ട