നിങ്ങളെ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ സ്വാഗതം.

Seamless square tube

ഉൽപ്പന്ന വിവരണം മറ്റ് ശുപാർശകൾ
കടലില്ലാത്ത സ്കോര്‍വര്‍ പൈപ്പ് നാല് മൂലയുള്ള സ്റ്റീല്‍ പൈപ്പ്, സ്കോര്‍വര്‍ സ്റ്റീല്‍ പൈപ്പ് തണുപ്പുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഒരു കടലില്ലാത്ത സ്കോര്‍വര്‍ പൈപ്പിനും ഒരു സ്കോര്‍വര്‍ പൈപ്പിനും തമ്മില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം ഉണ്ട്.മോഷ്ടിക്കുന്ന പൈപ്പുകള്‍ക്കൊരു ഹോള്‍ സെക്ഷനുണ്ട്. വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി വലിയ തൂക്കത്തില്‍ പൈപ്പ