നിങ്ങളെ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ സ്വാഗതം.

ഗലോണിയന്‍ സ്കോര്‍ സ്റ്റീല്‍ പൈപ്പ്

ഉൽപ്പന്ന വിവരണം മറ്റ് ശുപാർശകൾ
ഗലോണിയാക്കപ്പെട്ട സ്കോര്‍ സ്റ്റീല്‍ പൈപ്പ് ഒരു തണുപ്പ് സ്റ്റീല്‍ സ്റ്റീല്‍ സ്റ്റീപ്പ് ആയിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ സ്കോര്‍വര്‍ ക്രിസ്പെക്സ് രൂപത്തിലും വലിപ്പം, തണുപഅല്ലെങ്കില്‍ തണുത്ത തണുപ്പുണ്ടാക്കിയ തണുപ്പുനിര്‍മ്മിക്കപ്പെട്ട തണുപ്പുകള്‍ കൊണ്ടുള്ള ഒരു കാറ്റ് പൊളിഞ്ഞ്